Tibage

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Enhver aftale mellem køber og sælger betragtes som fortrolig, herunder priser, betalingsbetingelser, tekniske specifikationer, øvrige tegninger og produktbeskrivelser og må ikke uden sælgerens forudgående accept bringes til tredje mands kundskab.

Salget af TIPE Nordics produkter sker til såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Intet i disse salgs- og leveringsbetingelser skal fortolkes som en begrænsning eller fraskrivelse af hver parts rettigheder, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning, der således vil have forrang frem for bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder f.eks. i relation til særlige rettigheder for forbrugere.

TIPE Nordics produkter

Produktprogrammet er koncentreret omkring førsteklasses overfladebehandlingsprodukter, der blandt sine egenskaber reducerer fugt- og lugtgener (forårsaget af VOC’er), afviser bakterier og vira, giver facadebeskyttelse samt reducerer organiske vækster som alger og mos. 

TIPE Nordics produkter er ikke biocider, dvs. produkterne slår ikke levende organismer som f.eks. vira, bakterier, skimmelsporer, m.v. ihjel, men begrænser alene væksten af disse organismer, hvorfor en grundig rengøring af de relevante områder forud for påføring er nødvendig. Medmindre andet specifikt er aftalt, er køber ansvarlig for af foretage rengøring af relevante området forud for påføring af TIPE Nordics produkter.

Salg af TIPE Nordics produkter kan enten ske med eller uden TIPE Nordic som udførende part. Ved udførende part menes, at TIPE Nordic desinficerer de relevante områder inden coating samt udfører en coating i f.eks. 3 lag på aftalte områder.

Er køber den udførende part, er TIPE Nordic alene ansvarlig for leveringen af produktet og/eller ansvar som følge af ufravigelig lovgivning. Der henvises til TIPE Nordics bestemmelser vedrørende ansvarsbegrænsning angivet nedenfor i punktet ”Produktansvar og ansvarsbegrænsning”, som finder anvendelse.

Er TIPE Nordic den udførende part, er TIPE Nordic, herunder TIPE Nordics medarbejdere, underlagt et almindeligt ansvar i henhold til gældende dansk lovgivning, med de fravigelser og begrænsninger, der fremgår nedenfor i punktet ”Produktansvar og ansvarsbegrænsning”, som finder anvendelse.

Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Alle skriftlige tilbud/prisoverslag vil være gældende i max. 30 dage fra afgivelsesdato, medmindre andet er nævnt i tilbuddet

Betaling

Betalingsdato fremgår af den enkelte faktura. Ved betaling efter denne dato beregnes morarente p.t. med 1,5% pr. måned. Vi forbeholder os ret til at forlange en sikkerhedsstillelse, der er godkendt af os, før leverancen påbegyndes.

Nye kunder kreditvurderes ved oprettelse. Enhver kreditgrænse, som indrømmes en kunde, kan til enhver tid blive genvurderet, og den kan efter vort valg og når som helst reduceres, suspenderes eller tilbagetrækkes uden forudgående varsel.

Ejendomsforbehold

Leverancen forbliver sælgers ejendom, indtil TIPE Nordic har modtaget fuldstændig betaling af det skyldige beløb. Risikoen for produkternes hændelige undergang eller forringelse, overgår til kunden på det tidspunkt, hvor produkterne er kommet i kundens besiddelse.

I tilfælde af manglende betaling forbeholder TIPE Nordic sig ret til at gøre ejerskab af det respektive produkt gældende.

Køber skal og vil sørge for, at alle produkter er og forbliver individualiseret.

Produktændringer

TIPE produktudvikler løbende, derfor kan der forekomme ændringer i det enkelte produkts tekniske specifikationer, udseende eller ydeevne. Sælgeren forbeholder sig ret til at gennemføre disse ændringer uden varsel.

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt sammensætning af produktet var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

Oplysninger i produktinformation og prislister samt mulige anvendelser af varerne er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem

Levering

Levering sker ab vort lager, med mindre andet er skriftlig aftalt.

Såfremt køberen, uanset årsag, nægter modtagelse af bestilte varer, er køberen pligtig til at betale sælgerens omkostninger i forbindelse med varens fremsendelse og returnering.

TIPE Nordic forbeholder sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. Eventuelle overskridelser af leveringstiden berettiger ikke køber til annullering eller erstatning af nogen art.

TIPE Nordic er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko. 

Transportskader

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 5 dage efter varernes modtagelse.

Returnering af vare

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering skal fakturanummer eller følgeseddelnummer på de 

returnerede varer altid anføres. For kurante varer beregnes et returneringsgebyr på 20% af fakturabeløbet under hensyn til varens stand, undersøgelser af varen m.v.

Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde tages ikke retur.

Produktansvar og ansvarsbegrænsning

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende danske retsregler. TIPE Nordics produktansvar er begrænset til kr. 100.000.

TIPE Nordic er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår. I den udstrækning TIPE Nordic måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde TIPE Nordic skadesløs.

Køber skal herudover skadesløsholde TIPE Nordic for alle krav vedrørende skade forvoldt i forbindelse med brug af TIPE Nordics produkter, som skyldes købers ukorrekte vedligehold eller brug af TIPE Nordics produkter, købers undladelse af i tilstrækkeligt omfang at oplære medarbejdere i brug af produktet eller købers manglende overholdelse af love eller regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for skader som beskrevet ovenfor, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. 

Køber er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod TIPE Nordic på grundlag af skade, der påstås forvoldt af TIPE Nordics produkt. 

TIPE Nordic, herunder TIPE Nordics medarbejdere, er ikke ansvarlig over for køber for nogen af de følgende typer tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, herunder men ikke begrænset til i forbindelse TIPE Nordics medarbejderes udførelse af opgaver for køber, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser: 

1. ethvert tab resulterende fra tab af produktion, profit, omsætning, goodwill eller forventede besparelser, 

2. ethvert tab relateret til skade forvoldt af leverede produkter på fast ejendom eller løsøre, 

3. ethvert direkte eller indirekte tab og/eller ødelæggelse af data, eller 

4. enhver anden følgeskade eller indirekte tab.

TIPE Nordics ansvar for tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal under alle omstændigheder være begrænset til det totale beløb, som TIPE Nordic har faktureret til køber for de pågældende produkter, dog maksimalt kr. 100.000, og TIPE Nordic er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra TIPE Nordics side.

Køber fraskriver sig udtrykkeligt ved accept af disse salgs- og leveringsbetingelser retten til at kræve Smart Coating fjernet af TIPE Nordic, herunder at kræve omkostninger eller tab i forbindelse fra TIPE Nordic.

TIPE Nordic kan aldrig blive ansvarlig for skader/tab, der skyldes ændringer i den på tidspunktet for indgåelsen af aftalen med køber gældende lovgivning. 

Intet i disse salgs- og leveringsbetingelser (inklusive, men ikke begrænset til fraskrivelserne og begrænsningerne ovenfor) skal fortolkes som en begrænsning eller fraskrivelse af hver parts ansvar for personskade forvoldt ved uagtsomhed eller for noget andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning.

Overdragelse og brug af underleverandører 

TIPE Nordic er til enhver til berettiget til at videreoverdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med køber til tredjepart uden købers samtykke. 

TIPE Nordic er ligeledes til enhver tid berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af aftalen med køber. TIPE Nordic hæfter for evt. underleverandører som for egne forhold.

Force majeure

TIPE Nordic er ikke ansvarlig for forhold, som TIPE Nordic ikke er herre over, herunder men ikke udelukket til krig, uroligheder, handelshindringer, herunder sanktioner, ind- og udførsels-forhindringer, sygdomsudbrud og pandemier, undtagelsestilstand, strejke, lockout, vejrliget, herunder oversvømmelser og storm, samt brand, tyveri eller hærværk, som vanskeliggør eller umuliggør levering.

Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder TIPE Nordic sig ret til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af prisen ved ændring og/eller indførsel af øvrige former for afgifter, bidrag eller lignende.

Oprindelsesland

Produkter kan oprindeligt komme fra et ikke EU-land. Medmindre andet er bekræftet af os skriftligt, kan intet i dette dokument opfattes som oplysning om, hvor varerne eller dele heraf oprindeligt er blevet fremstillet

Eksterne links

Hjemmesiden www.tipenordic.com kan indeholde eksterne hyperlinks, der omdirigerer kunden til andre hjemmesider. TIPE Nordic har ingen forpligtelser i relation til andre hjemmesider, som kunden kan få adgang til igennem www.tipenordic.com og kan 

ikke på noget tidspunkt ifalde ansvar for disse hjemmesiders indhold, drift, udbud af tjenesteydelser eller adgangen til disse hjemmesider.

Persondatabeskyttelse

Vi henviser til Persondataloven og Markedsføringsloven.

Tvister

Eventuelle tvister tilstræbes afgjort i mindelighed. Enhver tvist, som udspringer af købsaftale mellem TIPE Nordic og køber afgøres efter dansk lovgivning. Dette gælder også de tilfælde, hvor køber er hjemmehørende uden for Danmark. 

Retsspørgsmål i forbindelse med aftalen skal behandles efter gældende dansk lov, og tvistigheder skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Københavns Byret

 

Ovenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse fra 20. maj 2020 og erstatter alle tidligere udsendte.