Begreber

Nedenstående finder du et udpluk af en række begreber og ordforklaringer, som du kan støde på i forbindelse med vores hjemmeside samt i vores salgsmateriale.

Organisk materiale

Organisk materiale (eller organisk stof) er en samlet betegnelse for alle levende og døde organismer, andre delvis nedbrudte celler fra dyr og planter samt organismers affaldsprodukter så som dyrs ekskrementer. 

Alle organiske materialer indeholder carbon (kulstof) og næsten alle indeholder hydrogen (brint). Det organiske stof er "brændstoffet" i økosystemerne. Nogle organismer udnytter det levende organiske stof, andre det døde organiske stof. Alle organismer har brug for energi for at kunne overleve.

Bakterier

Bakterier er encellede mikroskopiske organismer uden cellekerner eller andre organeller. Udover bakterier dækker encellede organismer blandt andet over mikroskopiske svampe (gær- og skimmelsvampe) og mikroskopiske alger.

De fleste bakterier er normalt uskadelige, men der findes en lang række sygdomsfremkaldende bakterier for dyr og mennesker. Mellem mennesker kan det bare være et dørhåndtag, som bærer bakterien fra det ene menneske til det andet.

Mikrober

Mikroorganismer, mikrober, samlebetegnelse for en meget forskelligartet gruppe af organismer, der har det tilfælles, at de kun kan ses i mikroskop. Mikroorganismer omfatter virus, bakterier, mikroskopiske svampe (fx gær) samt mange oftest encellede alger og encellede dyr (protister).

Alger og nogle bakterier opbygger organisk stof, mens svampe, de fleste andre bakterier og protister lever af at nedbryde organisk stof. Virus er genetiske parasitter.

Allergener

De stoffer (molekyler), kroppen reagerer allergisk på, kalder man allergener. Et allergen er en speciel type antigen, dvs. noget kroppens immunforsvar opfatter som fremmed for kroppen.

Blandt allergener kan nævnes nogle tungmetaller, hvor især nikkel og krom er stærkt allergifremkaldende. Ligeledes kan proteiner i fødevarer og pollen fremkalde allergi, ligesom dyrehår og husstøvmider kan det.

De mest almindelige allergener kommer fra kat, hund, hest, birk, græs, bynke, husstøvmide, skimmelsvamp. Alle allergener er proteiner. De er opbygget af kæder af aminosyrer. De kan også indeholde kulhydrater.

Størrelsen bestemmer, hvor i kroppen de sætter sig. Store allergene partikler, som pollen, bliver opfanget i næsen, og man får høfeber. Små partikler, som de, der kommer fra skimmelsvampe, når ofte helt ned i lungerne og giver astma.

Irritanter

Man kan også få allergi-lignende symptomer, uden at det skyldes allergener. Særligt følsomme personer reagerer på faktorer i inde- og udemiljøet - man kalder faktorerne irritanter. I udemiljøet er der bl.a. tale om kold luft, tåge og partikler fra forurening og ozon. I indemiljøet er den værste faktor tobaksrøg, men også fugt, stærke lugte, "afgasning", kemikalier og sodpartikler kan give gener.

Biofilm

Tynd hinde af mikroorganismer. Dannelsen af ​​en biofilm begynder med fastgørelsen af ​​frit flydende mikroorganismer til en overflade. Biofilm kan dannes på levende eller ikke-levende overflader og kan være udbredt i naturlige, industrielle og hospitals omgivelser.

For den almindelige borger, refererer biofilm sædvanligvis til bakterievækst, men det er reelt en række organismer der også indeholder, alger, gærsvampe, mug og svampe.

Grunden til at biofilm er et problem er, at bakterier og andre mikroorganismer, som sidder på overfladen, enten ødelægger overfladen eller afgiver skadelige stoffer eller organismer til omgivelserne, eller en kombination af de tre. Bakterielle biofilm kan forårsage kroniske infektioner, da bakterier i biofilm i modsætning til fritlevende bakterier er i stand til at modstå både immunforsvaret og antibiotikabehandling.

Hygiejne

Hygiejne er en betegnelse for metoder og rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed ved at hindre smittespredning af bakterier og vira, forurening med snavs og uønskede kemiske stoffer.

Hygiejne (af navnet på den græske gudinde for sundhed Hygieia) er læren om renlighed. Ordet bruges også om at gøre eller holde rent. Det omfatter rutiner til opnåelse og opretholdelse af sundhed og renhed for mennesker, dyr og andre organismer.

Hygiejne går ud på at forebygge og afhjælpe angreb af mikroorganismer, bakterier og svampe. Indsatsen gælder, både når angrebet rammer mennesker, husdyr og afgrøder. Forebyggelsen består i at holde mennesker, husdyr og afgrøder adskilt fra mikroorganismerne: For det første opspores og fjernes smittekilderne, for det andet afbrydes smittevejene og for det tredje isoleres de angrebne fra de sunde.

ATP

ATP, adenosintrifosfat, molekyle, der leverer energien til stort set alle energikrævende processer i levende organismer. ATP er den vigtigste kilde til energi i celler og er altid indeholdt i organiske stoffer.

Da det meste ”skidt” er af organisk oprindelse (eks.vis madrester), er en ATP-måling en god måde at måle, om noget er rent eller beskidt. Fjerner vi således ATP, har bakterier og andre levende organismer markant svære vækstbetingelser. 

RLU  (Relative Light Units)

RLU er den enhed man måler lys output fra en bioluminescens reaktion. Luminometeret udtrykker ATP resultatet i RLU og RLU værdien er direkte proportionel med mængden af ATP opsamlet på prøvestedet. Derfor indikerer et højt RLU resultat, at der er en stor mængde ATP tilstede eller at der er en stor grad af kontamination på overfladen. Bioluminescens er en kemisk reaktion der producerer lys, når ATP kommer i kontakt med enzymet Luciferase.

NOx

NOx=NO+NO2

NOx er et samlet udtryk for kvælstofoxider. Disse kan i miljøet optræde med forskellige værdier af x (NO, NO2). Både ilt (O) og kvælstof (N) er en naturlig del af den atmosfæriske luft. Kvælstofoxider bliver dannet ved forbrænding i iltholdig atmosfære, hvor luftens ilt og kvælstof reagerer med hinanden. 

Kvælstofdioxid (NO2) er en gasart, der har sundhedsskadelige effekter ved indånding, og som medvirker til forsuringen af klimaet. For mennesker medfører NO2 øget risiko for åndedrætssygdomme. Miljøet bliver påvirket gennem sur nedbør, der bl.a. medfører smog og korrosion (utilsigtet nedbrydning af metaller eller andre faste legemer ved luftens eller vands påvirkning) på land og i vand. NO2'er bliver fortrinsvis udledt fra trafikken og Industrien. 

VOC

VOC, Volatile Organic Compounds, flygtige organiske forbindelser. Udtrykket benyttes i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi om samlingen af organiske forbindelser, der fortrinsvis findes i dampform. VOC’er er talrige - både menneskefremstillede og naturligt forekommende kemiske forbindelser. De fleste dufte eller lugte er VOC’er. Nogle VOC’er er farlige for menneskers sundhed eller skader miljøet. Skadelige VOC’er er dog typisk ikke akut giftige, men har en længere rækkende sundhedseffekt.